littleblessings.eu Little Blessings - Ragdoll cattery

littleblessings.eu
Title: Little Blessings - Ragdoll cattery
Keywords: ragdoll, ragdoll cat, ragdoll kittens, ragdoll kittens in lilac, ragdoll kittens in chocolate, ragdoll kittens in cream, ragdoll blue, ragdoll cream, ragdoll lilac, ragdoll lilac tor...
Description: Little Blessings - Ragdoll cattery, Breeders of Quality Ragdolls specialized on Blue, Cream and Lilac. You are invited to visit our website. We have kittens - litter L, full lilac litter. We are the place where your dreams come true. ...
littleblessings.eu is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. littleblessings.eu has 43% seo score.

littleblessings.eu Information

Website / Domain: littleblessings.eu
Website IP Address: 80.94.52.78
Domain DNS Server: ns0.atlantis.sk,ns1.atlantis.sk

littleblessings.eu Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

littleblessings.eu Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

littleblessings.eu WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Thu, 04 Aug 2016 00:14:36 GMT

littleblessings.eu Keywords accounting

Keyword Count Percentage
ragdoll 41 2.10%
ragdoll cat 1 0.08%
ragdoll kittens 0 0.00%
ragdoll kittens in lilac 0 0.00%
ragdoll kittens in chocolate 0 0.00%
ragdoll kittens in cream 0 0.00%
ragdoll blue 1 0.09%
ragdoll cream 1 0.09%
ragdoll lilac 6 0.56%
ragdoll lilac tor... 0 0.00%

littleblessings.eu Traffic Sources Chart

littleblessings.eu Similar Website

Domain Site Title

littleblessings.eu Alexa Rank History Chart

littleblessings.eu aleax

littleblessings.eu Html To Plain Text

Little Blessings - Ragdoll cattery Vítame Vás na stránkach na?ej chovate?skej stanice Little Blessings *SK. Ma?ka je tvor, ktorému sa nikto a ni? nepodobá. Ma?ka síce m??e milova? svojho ?loveka, alebo aj viac ?udí, ale stále si uchováva tú kúzelnú zmes nepredvídate?nosti a individuality, ktorá nás zvádza a provokuje. Ma?ka je báje?né stvorenie. Nezbedná, oddaná, mazná?ik aj nezbedník. A presne taky je aj RAGDOLL. Ale on má aj nie?o najviac... Ragdoll vás miluje, lie?i, u?í, baví a ob?as vám aj zlomí srdce. To sú neodcenite?né dary ?ivota. Podmaní si vás svojím m?kkym ko?ú?kom a ke? zavrní tak vám dá najavo, ?e tu je niekto, kto vás nekone?ne miluje. Pri ragdollovi si m??ete vychutna? vz?ah plny bezpodmienen?nej a zároveň hrdej lásky takej ako doká?e poskytnú? len ma?ka. áno, ragdoll je presne taky. Ma?i?ka, ktorá sa úplne vo va?om náru?í uvo?ní a nechá sa úplne pohlti? va?ou láskou. Ma?i?ka, ktorá ani u veterinára nevytiahne drápky, miluje spolo?nos? a s absolútnou eleganciou sa doká?e pohybova? medzi svetom zvierat a ?udí tak, ?e niekedy nie je jasné, kam vlastne patrí. Ragdoll je ma?ka, ktorá bola zrodená pre nás, pre na?ich priate?ov a mo?no aj pre vás? Ragdoll je ve?ká, elegantná, inteligentná ma?i?ka s nádhernymi modrymi o?ami a huňatym chvostom. Je to polodlhosrsté plemeno, ktoré je ve?mi ?pecifické najm? v?aka jeho unikátnemu vzh?adu, povahovym vlastnostiam a nádhernym modrym o?iam, ktoré mu zostávajú po cely ?ivot. Charakteristicky je kontrast tmav?ej farby odznakov v porovnaní k ostatnému telesnému povrchu a predov?etkym modrá farba oka – ?ím hlb?í odtieň, tym lep?ie. No nádherné modré o?i sú iba jednou z krás americkych ?handrovych bábik“. Má prítulnú povahu, je ve?mi spolo?enské, zvedavé, ale aj plné ú?asnych nápadov, ako by bolo mo?né vylep?i? jeho domov. Ragdoll Vás miluje, aj ke? práve nemáte na neho náladu, aj ke? ste protivní. Miluje Vás aj ke? ste neupravení, alebo sa chováte ?ahostajne (napríklad skoro ráno, ke? dostane chu? sa hra?). Je mu jedno, ?i máte perfektny make-up, upravené vlasy a ideálnu váhu. Miluje Vás preto, lebo ste to Vy. Ragdolly majú radi pohladenie a milujú "svojho ?loveka". Sú priate?ské ku de?om. Starostlivos? o ne je ve?mi nenáro?ná - a to aj napriek tomu, ?e ide o polodlhosrsté plemeno. Kvalita srsti a starostlivos? je v dne?nej dobe závislá od chovnych línií, ktoré má ragdoll v rodokmeni. Nájdete preto aj ragdollov, o srs? ktorych sa treba stara? skuto?ne len príle?itostne, aj takych ktorí vy?adujú dennodennú starostlivos? o srs?. Ragdolly majú povahu ve?mi podobnú psom - radi aportujú, po?úvajú na meno, doká?u poslúcha? povely (ak sa im chce), doká?u sa nau?i? aj na vodítko. Je to defenzívne plemeno, konfliktom sa sna?í vyhyba?, ak je to mo?né tak rad?ej ute?ie ako by malo pou?i? pazúriky. Ragdoll je bytové plemeno, nepotrebujú vonkaj?í vybeh, ale rad?ej privítajú mo?nos? zahraba? sa k vám do perín. Na?e ma?i?ky milujú vodu, sú nezbedné, priate?ské, spolo?enské. Doká?eme Vám zaru?i?, ?e sa s nimi nikdy nebudete nudi?. Ak Vás zaujalo plemeno Ragdoll, ale nepá?ia sa Vám tmavé zvieratá, ste v na?ej chovate?skej stanici na správnom mieste. ?pecializujeme sa na zriedkavé svetlé farby u ragdollov. Viac si mo?ete pre?íta? na na?ich stránkach. Lásku, ktorú im dáte vám mnohonásobne op?tujú. Venujeme sa chovu ma?iek plemena Ragdoll vo svetlych farbách Lilac - RAG c, Lilac Cream - RAG j, Blue - RAG a, Blue Cream - RAG g, Chocolate - RAG b, Cream - RAG e, s kresbou alebo bez kresby, vyhradne s preukazom p?vodu. Nájdete u nás farebné variety, ktoré sú ve?mi vzácne a aj v Európskom kontexte zriedkavé. Momentálne máme chovné zvieratá vo varietách: - Ragdoll Blue-cream Tortie Colorpoint - Rag g - Ragdoll Cream Colorpoint Lynx, choco-carrier - Rag e 21 - Ragdoll Lilac Colorpoint Lynx - Rag c 21 - Ragdoll Lilac Mitted - Rag c 04 - Ragdoll Lilac Bicolor (MHW) Lynx- Rag c 03 21 - Ragdoll Lilac-cream Tortie Colorpoint Lynx - Rag j 21 - Ragdoll Lilac-cream Tortie Mitted Lynx - Rag j 04 21 - Ragdoll Lilac-cream Tortie True Bicolor Lynx - Rag j 03 21 - Ragdoll Chocolate Mitted Lynx, diluted carrier - Rag b 04 21 - Ragdoll Chocolate True Bicolor Lynx, diluted carrier - Rag b 03 21 Little Blessings *SK je malá chovate?ská stanica u?lachtilych ma?iek plemena Ragdoll ktorym sa venujeme v na?om domácom prostredí plnom lásky a permanentnej starostlivosti. Na?ím cie?om je zlep?i? kvalitu plemena ragdoll vo svetlych farbách a vychováva? ma?iatka vynikajúceho exteriéru s ú?asnou ragdoliou povahou, ktoré budú te?i? ich novych majite?ov a do svojich novych domovov prinesú svetielko ma?acieho ??astia. V na?ej chovate?skej stanici sme sa u ragdollov zamerali na rozvoj chovate?skych línií Chardani (Dánsko) a Lonerock (USA). V chove pou?ívame aj staré línie Eulalie (CZ). Sú to ve?mi kvalitné chovate?ské línie, ktoré sa ?pecializovali na svetlé farby u ragdollov. V???ina zvierat je importovanych - na Slovensku sa takého variety vyskytujú ve?mi zriedkavo, alebo sú to na?e odchovy. V na?ej chovate?skej stanici nájdete najv???iu skupinu lilovych a ?okoládovych zvierat na Slovensku - umo?ňuje nám to venova? sa seriózne chovate?stvu a prispie? tak ku zlep?eniu kvality plemena vo svetlych farbách. Otázke "?o to vlastne znamená chova??" sa venujeme v ?asti venovanej otázkam a odpovediam. Aj napriek tomu, ?e máme pomerne ve?kú skupinu ragdollov, nie sme "ve?kochov ma?iatok" a nikdy sa ním nestaneme. Ma?iatka dopredu plánujeme na dlhé obdobie tak, aby sme dokázali ka?dému poskytnú? perfektnú starostlivos? a more lásky. Na?ou prioritou nie je produkova? zástupy ma?iatok, ale ma? ma?iatka, ktoré budú perfektne socializované, milé, prítulné - jednoducho ma? ma?iatka "ragdollov", ktoré si takéto pomenovanie zaslú?ia bez oh?adu na to, ?i z nich budú mazná?ikovia alebo chovné jedince. Ak máte záujem o ma?iatko v niektorej zo zriedkavych farieb/variet, je potrebné si ho rezervova? - na?e plány nájdete v ?asti venovanej ma?iatkam. Ve?ky d?raz kladieme aj na vystavnú úspe?nos? na?ich zvierat - dokladujú to aj na?e vystavné úspechy. Do chovu sme zaradili len zvieratá, ktoré vysoko sp?ňajú ?tandard plemena a m??u sa hrdo nazva? "RAGDOLL". Sna?íme sa, pote?í nás, ke? si na?e zvieratá doká?u vystavy u?íva? a chodievajú na ne v súlade s vyrokom J. Ceasara - " Veni, vidi, vici. (lat.)" - "Pri?iel som, videl som, zví?azil som!" Aby sme mohli dodr?a? na?e predstavy o kvalitnych chovnych zvieratách, dlhodobo h?adáme na?e chovné zvieratá po celej Európe. Momentálne nájdete u nás importované zvieratá z Nemecka, Dánska, ?védska, ?eskej republiky. Te?í nás ke? si na?e ma?i?ky vystavy u?ívajú a predvedú posudzovate?om to najlep?ie, ?o je v nich ukryté. Tituly sú len drobnym potvrdením, ?e krá?ame správnou cestou. Na?ím plánom je odchováva? ma?iatka vo svetlych tzv. diluted farbách t.j. modrá (svetlá, nosi? ?okolády), krémová (nosi? ?okolády), lilová, ?okoládová, s kresbou alebo bez kresby a farby korytna?inové, ktoré sú v tychto svetlych farbách zriedkavos?ou. V na?ej chovate?skej stanici odchovávame ma?iatka vyhradne s preukazom p?vodu, zdravé, hravé, zvedavé a ob?as nezbedné, s vyrovnanou povahou a vo vybornej kondícii. Ma?iatka od nás odchádzajú vo veku 14 ty?dňov, o?kované, od?ervené, otestované, ?ipované s EU petpassom, s riadnou kúpno-predajnou zmluvou. Ma?iatka samé chodia na záchodík a pou?ívajú ho obvykle odo dňa kedy sa postavili na vlastné no?i?ky. Sú zvyknuté na be?ny ruch domácnosti a majú presnú predstavu o tom, na ?o majú v ?ivote právo (napríklad by? rozmaznávany). Sú to vyrovnané osobnosti, schopné sa bez problémov adaprova? na novy domov. Aj trvaly chovate?sky servis je u nás samozrejmos?ou. Ma?iatka sú pod?a typu vhodné na chov, vystavy a chov, na vystavy ako kastráti ale aj ako vyborní domáci mazná?ikovia. Ve?mi starostlivo im vyberáme novy domov a novych majite?ov a po odchode ma?iatka ostávame s novym majite?om aj na?alej v kontakte a dávame pozor ako sa im darí. Pre nás je ve?mi d?le?itá kompatibilita budúceho majite?a a ná?ho ma?iatka. Veríme, ?e nielen farba a kvalita ale aj du?evny súlad je ve?mi d?le?ity. Na?e ma?iatka sa sna?íme vychováva? a socializova? v tom najlep?om zmysle - sú to hraví, prítulní nezbedníci, ktorí chodia spa? do postele a majú preve?a dobrych nápadov, ako vylep?i? ich nové rodiny. S na?imi ma?iatkami udr?ujeme dlhodobé vz?ahy - aj ke? vyletia z hniezda a obsadia nové domovy. Te?í nás, ke? sa dozvieme o nejakej novej nezbednosti alebo radosti, ktorá pote?ila ich novú rodinu. Slová "trvalo poskytovany chovate?sky servis" nie sú u nás len prázdnou frázou. S na?imi ma?iatkami pre?ívame v?etky radosti, starosti a nesmierne nás te?ia ich fotografie a príbehy z novych domovov. Ka?dé na?e ma?iatko zostáva trvalo ?lenom na?ej ve?kej rodiny. Okrem chovnych ragdolíkov na ná? domov dohliada aj mainská ma?i?ka na?e zlatí?ko Yamaha, ktorá je predov?etkym na?ím spolo?níkom a priate?om. Svojou ve?kos?ou a majestátnos?ou vzbudzuje re?pekt, prítulnou povahou zas pocit nehy a priate?stva. Preto?e nám ?asové a priestorové mo?nosti neumo?ňujú venova? sa seriózne chovu dvoch plemien, mainská myvalia ma?i?ka v na?ej chovate?skej stanici je predov?etkym splnením ná?ho sna o "skuto?ne ve?kej", priate?skej ma?ke - povahovo aj typovo rozdielnej od ragdollov. O nás CHS Little Blessings Na?a filozofia Kontakt Pre?o si vybra? na?e ma?iatka Na?e vystavné úspechy Ná? ma?ací svet Paw Academy Award - ?o to je? Ma?ky / Kocúri RAGDOLL - KOCúRI GIC Idefix Lenitas IC George Little Blessings RAGDOLL - MA?KY SC Emma Little Blessings GIC Olivia Abayomis IC Mini Pearl á Chardani IC Princess Charlotte á Chardani MAINE COON Yamaha Maura Sante d'Orsy Ma?iatka Plánované vrhy Ma?iatka O* Ma?iatka N* Ma?iatka M* Ma?iatka L* Ma?iatka K* Ma?iatka J* Ma?iatka I* Ma?iatka H* Ma?iatka G* Ma?iatka F* Ma?iatka E* ?asté otázky - FAQ Ako si kúpi? ma?iatko Pred kúpou ma?iatka Starostlivos? o ma?iatka Ako správne ?íta? inzeráty Ma?iatko s PP alebo bez ... Plemeno Ragdoll Charakteristika plemena ?tandard plemena História plemena Farby Variety Ragdol ???? Lila a ?okoláda (myty a legendy) Krém (myty a legendy)v Lynx? - ?o to je Ragdoll mink, solid a tí ostatní Podobné plemená Spomíname IC Harry Belafonte Pellumian Na?e predchádzajúce zvieratá GIC Abbé Bambin de Villia IC Frederick Little Blessings ?al?ie linky Chovate?ské stanice Informácie pre majite?ov ma?iatok Informácie pre chovate?ov Základy genetiky We are English speaking. If you have some questions, please do not hesitate to contact us. English version of this web site is in process. For this time, please use Translator. Majitelia ma?iek sa v slabych chví?ach ob?as zamy??ajú nad tym, ?i sú oni pánmi ma?iek alebo je to naopak. Ma?ky sa nad tym zamy??a? nemusia. ? Aktuality Na?e vystavné úspechy vo Vini?nom (SK) 14.6.2014 sa ná? odchov zú?astnil na medzinárodnej vystave vo Vini?nom. Pr Heyden Shay Little Blessings (Rag a 04 21) získal svoj prvy CAPIB a nomináciu do BIS. BIS-ku sa mu následne podarilo vyhra?. Gratulujeme ?akujeme ?e ste nám dr?ali palce. Máme ma?iatko Dňa 5. mája 2014 sa GIC Olivii Abayomis*S a Eulalie Bazillovi *CZ narodila krásna dcéra - ?okoládová mitted lynx ma?i?ka. Viac informácií nájdete na stránke Aktuálny vrh P. Máme ma?iatka Dňa 8. decembra 2013 sa SC Emme Little Blessings*SK a Eulalie Bazillovi*CZ narodili dve krásne dcéry a p?? syná?ikov. Viac informácií nájdete na stránke Aktuálny vrh O. Na?e vystavné úspechy vo Viedni (A) 9.11.2013 sme sa zú?astnili na medzinárodnej vystave vo Viedni (A). Na?a budúca hviezda Kubko Little Blessings (Rag c 04), získal svoj tretí CAC - je z neho Champion. CH Grétka Ragdollssong (Rag b 04 21), získala 1 x CACIB - je z nej Interchampion. ?akujeme ?e ste nám dr?ali palce. Máme ma?iatka Dňa 5.10.2013 sa GIC Olivii Abayomis*S a Eulalie Bazillovi *CZ narodil krásny syn - Nelson. Viac informácií nájdete na stránke Aktuálny vrh N. Na?e vystavné úspechy vo Vini?nom (SK) 21. 9. 2013 a 22.9.2013 sme sa zú?astnili na medzinárodnej vystave vo Vini?nom. Na?a budúca hviezda Kubko Little Blessings (Rag c 04), kone?ne za?al sú?a?i? v kategórii dospelych, získal 2 x CAC. CH Grétka Ragdollssong (Rag b 04 21), za?ala sú?a?i? v kategórii Championov, získala 2 x CACIB. CH Ice Chérie Little Blessings (Rag j 21), za?ala taktie? sú?a?i? v kategórii Championov, získala 2 x CACIB. Aj na?e odchovy boli úspe?né. Heyden Shay Little Blessings (Rag a 04 21) získal svoj tretí CAP a zároveň aj nomináciu do BIS. BIS neuter vyhral, porazil dvoj mainov! Stal sa z neho Premior. Vystavnú kariéru zakon?il aj Gordy Little Blessings (Rag a 21) ziskom svojho posledného CAGCIB. Stal sa z neho GrandInterchampion. ?akujeme ?e ste nám dr?ali palce. Máme ma?iatka Dňa 9.8.2013 sa IC Princess Charlotte á Chardani *DK a Eulalie Bazillovi *CZ narodili ?tyri krásne ma?iatka. Máme jedného kocúrika a tri ma?i?ky. Ma?iatka budú m?c? odís? do novych domovov v polovici novembra. Viac informácií nájdete na stránke Aktuálny vrh M. úspe?né absolvovanie skú?ky pre poradcov chovu V júni 2013 sa nám úspe?ne podarilo absolvova? teoretickú aj praktickú skú?ku pre poradcov chovu pre kategóriu I a kategóriu II. Dúfame, ?e svojimi vedomos?ami a znalos?ami doká?eme prispie? ku rozvoju chovu ma?iek na Slovensku a poradi? aj za?iato?níkom. úspe?né ukon?enie kurzu G3 Pawpeds V júni 2013 sa nám úspe?ne podarilo ukon?i? najvy??í kurz G3 ?védskej vzdelávacej organizácie Pawpeds . Táto organizácia spravuje, okrem iného, aj jednu z najznámej?ích celosvetovych databáz ma?iek v?etkych plemien. Kurz G3 je pokra?ovaním kurzu G2, ktory sme ukon?ili minuly rok. Sme prvou a zatia? jedinou chovate?skou stanicou v strednej Európe, ktorá tento kurz úspe?ne ukon?ila. Viac o tychto kurzoch si m??ete pre?íta? na na?ej stránke ?? Little Blessings 2007-2014 info@littleblessings.eu info@ragdoll.sk V?etky texty na tychto stránkach sú chránené autorskym zákonom. Ak ich chcete pou?i? (aj v krátené) je nutny písomny súhlas CHS Little Blessings. Nav?tívte nás aj na facebooku: ?akujeme za náv?tevu. Ste . náv?tevník na?ich stránok.

littleblessings.eu Whois

% The WHOIS service offered by EURid and the access to the records
% in the EURid WHOIS database are provided for information purposes
% only. It allows persons to check whether a specific domain name
% is still available or not and to obtain information related to
% the registration records of existing domain names.
%
% EURid cannot, under any circumstances, be held liable in case the
% stored information would prove to be wrong, incomplete or not
% accurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information made
% available to:
%
% - allow, enable or otherwise support the transmission of unsolicited,
% commercial advertising or other solicitations whether via email or
% otherwise;
% - target advertising in any possible way;
%
% - to cause nuisance in any possible way to the registrants by sending
% (whether by automated, electronic processes capable of enabling
% high volumes or other possible means) messages to them.
%
% Without prejudice to the above, it is explicitly forbidden to extract,
% copy and/or use or re-utilise in any form and by any means
% (electronically or not) the whole or a quantitatively or qualitatively
% substantial part of the contents of the WHOIS database without prior
% and explicit permission by EURid, nor in any attempt hereof, to apply
% automated, electronic processes to EURid (or its systems).
%
% You agree that any reproduction and/or transmission of data for
% commercial purposes will always be considered as the extraction of a
% substantial part of the content of the WHOIS database.
%
% By submitting the query you agree to abide by this policy and accept
% that EURid can take measures to limit the use of its WHOIS services
% in order to protect the privacy of its registrants or the integrity
% of the database.
%
% The EURid WHOIS service on port 43 (textual whois) never
% discloses any information concerning the registrant.
% Registrant and onsite contact information can be obtained through use of the
% webbased whois service available from the EURid website www.eurid.eu
%
% WHOIS littleblessings.eu
Domain: littleblessings.eu
Registrant:
  NOT DISCLOSED!
  Visit www.eurid.eu for webbased whois.
Technical:
  Name: Slavomír Slí?ik
  Organisation: Atlantis Systems s.r.o.
  Language: sk
  Phone: +421.220633999
  Fax: +421.220641974
  Email: registry@atlantis.sk
Registrar:
  Name: Atlantis Systems s.r.o.
  Website: www.atlantis.sk
Name servers:
  ns0.atlantis.sk
  ns1.atlantis.sk
Please visit www.eurid.eu for more info